Tuinreglement.

Verplichtingen:


1.


Het tuincomplex is alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

2.


De gehuurde tuin mag uitsluitend worden gebruikt als groente-, bloemen- en/of moestuin.

3.


Elk lid zal de tuin zelf en ordelijk bewerken en gebruiken en deze noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik mogen afstaan, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur, zie ook artikel 21j.

4.


De leden zijn verplicht op hun tuin die werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht, na overleg met het lid.

5.


Het lid zal alle nodige maatregelen nemen tot het weren van ongedierte. Het ongelimiteerd spuiten met chemische middelen is niet toegestaan. Ook zal hij zorgdragen, dat noch door hem, noch door zijn huisgenoten overlast aan de andere tuinleden wordt aangedaan. Bij gebruik van wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen wordt gezorgd dat dit binnen de eigen tuin blijft

6.


Erfafscheidingen mogen maximaal 1 meter hoog zijn en dienen vrijgehouden te worden van onkruid en/of wildgroei.

7.


Het onderhoud en schoonhouden van het pad voor de tuin zal door de huurder worden gedaan tot tenminste 30 cm van de tuinafscheiding.

8.


Bij het planten van heesters, struiken en bomen dient men deze zo te planten, dat de medetuinder er geen hinder van kan ondervinden, zoals schaduw en/of wortelvorming etc. Bij ziekten dient men de aanplant te verwijderen en te vernietigen. Het planten van fruitbomen is het alleen mogelijk indien deze laagstam zijn.

9.


Na het afsterven van het gewas dienen alle hulpmiddelen voor het leiden van het gewas zo snel als mogelijk te worden verwijderd.

10.


Het door de vereniging aangebrachte nummerbord mag nimmer blijvend van de tuin verwijderd worden.

11.


Afdekken van de gehuurde tuin is tijdelijk toegestaan. Langer dan 6 maanden, zonder opgave van redenen, betekent einde huurcontract.

12.


Wanneer er zonder opgave van redenen, langer dan 6 maanden niet getuinierd wordt, wordt het huurcontract beëindigt.

13.


Opzegging van de tuin dient voor 1 december te gebeuren. Bij opzegging van de tuin, dient de tuin schoon opgeleverd te worden.

14.


Het is niet toegestaan de tuin over te doen aan een andere tuinder.

15.


Het bestuur streeft ernaar de privacy van de leden te waarborgen. Van leden worden naam, adresgegevens en emailadres vastgelegd voor het verwerken van nota’s en bestellingen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, noch worden deze gebruikt voor adverteren. De gegevens worden uiterlijk 1 jaar na opzegging gewist.

16.


Het bestuur zal, indien het zich voor doet, optreden bij discriminatie op grond van ras, geslacht, leeftijd, geloof, e.d.Ten aanzien van opstallen, bouwsels e.d.:

17.


Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen, bouwsels en broeikasten is de goedkeuring van het bestuur vereist. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

18.


     De goedkeuring kan worden geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen of aan de bepalingen welke van overheidswege (gemeente) zijn gesteld.

19.


Ten aanzien van opstallen, bouwsels e.d. waartoe volgens artikel 17 van dit reglement geen toestemming is verleend, is het bestuur, na overleg met het lid, gerechtigd deze op kosten van het betrokken lid te laten verwijderen cq. in de oorspronkelijke staat te laten terug brengen.Algemeen:

20.


    Alle kosten ten aanzien van het waterverbruik worden hoofdelijk omgeslagen en in de huurprijs inbegrepen. Het besproeien van de tuin uit de hand of met een gieter is toegestaan.

21.


          De leden zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezinsleden, familieleden of gasten in strijd met de reglementen of bepalingen wordt verricht.

22.


      Naast hetgeen in de andere artikelen wordt genoemd is het de leden op het complex niet toegestaan:


a)

   onbevoegd de tuin van een ander te betreden, tenzij met toestemming


b)

   ontsierende composthopen, bakken of silo’s te hebben op opvallende plaatsen die niet aan het oog zijn onttrokken en hoger zijn dan 1 meter;


c)

afvalverbranding is niet toegestaan;


d)

vuil of tuinafval tussen de beplantingen, het openbaar groen, en op de omliggende gronden te deponeren;


e)

      kliko’s te plaatsen voor opvang van water e.d.;


f)

   beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken;


g)

pluimvee, konijnen, geiten of ander kleinvee op de tuin te houden;


h)

vogelvangst te doen of te laten doen cq. te dulden;


i)

beplantingen te hebben of andersoortige activiteiten te verrichten die strafbaar zijn, zoals het telen van geestverruimende middelen of opslag en/of gebruik van verboden chemische middelen


j)

       zodanige handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van de anderen beperken dan wel ontnemen;


k)

         anderen, uitgezonderd familieleden en vrienden tijdens vakantie of ziekte, te laten werken zonder dat hiertoe vooraf schriftelijk toestemming van het bestuur is verkregen, zie ook artikel 2;


l)

     bijen te houden;


m)

  propaganda te maken voor politieke of kerkelijke instellingen of andere dan een eventuele eigen verenigingsvlag te hijsen;


n)

    gereedschappen van de vereniging in bruikleen ontvangen, anders dan op de tuin te gebruiken, daarmee het complex te verlaten, of langdurig onder berusting te laten houden zonder voorafgaande toestemming van degene die deze gereedschappen heeft uitgegeven;


o)

zand, grind, puin etc. te deponeren op de gemeenschappelijke paden, zonder toestemming van het bestuur;


p)

greppels langs het hoofd of zijpad(en) te graven of andere waterkeringen te maken;


q)

   de gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken van bouwmaterialen, openhaardhout of anderszins;


r)

bestuursleden of daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op de naleving der reglementaire bepalingen.


s)

     de gezamenlijke composthoop te gebruiken voor niet-organisch afval als tegels, hout en puin. Tevens is het verboden loof van de nachtschadefamilie (aardappel, tomaat, paprika) en koolstronken te storten. De huurder dient dit mee naar huis te nemen en daar af te voeren.

23.


  Het is een ieder die zich op het complex bevindt niet toegestaan:


a)

   al hetgeen dat binnen of rondom het complex aan de zorg en/of het toezicht van het bestuur is toevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen of te vernielen;


b)

enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van het bestuur is verkregen;


c)

     geschriften en drukwerken zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of aan te plakken;


d)

zonder toestemming van het bestuur materialen, afval e.d. min of meer permanent te (doen) plaatsen op gemeenschappelijke paden of ander plaatsen dan welke hiervoor uitdrukkelijk is aangegeven;


e)

  zonder toestemming van het bestuur met tractoren de paden te berijden. Het berijden met auto e.d. dient zoveel als mogelijk is vermeden te worden;


f)

     de paden te berijden door gemotoriseerd verkeer tijdens opdooi en/of wateroverlast;


g)

      honden op het complex mee te nemen, dus ook niet in de auto of ander vervoermiddel;


h)

(bal)spelen te beoefenen waardoor overlast aan derden kan worden veroorzaakt;


i)

geluiden of muziek ten gehore te brengen, die de rust op het complex verstoren.

24.


   Het bestuur is bevoegd indien de goede orde of redelijkheid dit eist of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het reglement, betrokken(en) te (doen) verwijderen van het complex en de eventuele aangerichte schade op het verantwoordelijke lid dan wel op de schuldige(n) te verhalen. Dit alles nadat het betrokken lid schriftelijk op de hoogte is gebracht.

25.


       Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakomen van enige verplichting aan de leden opgelegd als bedoeld in de statuten en het huishoudelijk reglement, kan het bepaalde in de statuten art. 8 lid 6 op het betrokken lid worden toegepast onverminderd de maatregelen die het bestuur ingevolge het bepaalde in enig artikel van dit reglement neemt.

26.


  De Dierense Tuindersvereniging is niet aansprakelijk voor schade door ongeval, diefstal of enige andere oorzaak, tijdens het verblijf op het complex of bij het betreden of verlaten hiervan.

27.


Voor zover hierin niet in dit reglement is voorzien en zaken die niet zijn genoemd, is in voorkomende gevallen de toestemming cq. uitspraak van het bestuur ten allen tijde bindend.                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  versie: 03-2019
Welkom bij de Dierense Tuindersvereniging
Geniet van het buitenleven