Dierense Tuindersvereniging

Tuinreglement, versie is gewijzigd sinds 13 maart 2018:

 Verplichtingen:

1.            Het tuincomplex is alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

2.            De gehuurde tuin mag uitsluitend worden gebruikt als groente-, bloemen- en/of moestuin.

3.            Elk lid zal de tuin zelf en ordelijk bewerken en gebruiken en deze noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik mogen afstaan, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur, zie ook artikel 21j.

4.           De leden zijn verplicht op hun tuin die werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht, na overleg met het lid.

5.           Het lid zal alle nodige maatregelen nemen tot het weren van ongedierte. Het ongelimiteerd spuiten met chemische middelen is niet toegestaan. Ook zal hij zorgdragen, dat noch door hem, noch door zijn huisgenoten overlast aan de andere tuinleden wordt aangedaan.

6.           Erfafscheidingen mogen maximaal 1 meter hoog zijn en dienen vrijgehouden te worden van onkruid en/of wildgroei.

7.           Het onderhoud en schoonhouden van het pad voor de tuin zal tot het midden door het lid geschieden, in bijzondere gevallen in overleg met het bestuur.

8.           Bij het planten van heesters, struiken en bomen dient men deze zo te planten, dat de medetuinder er geen hinder van kan ondervinden, zoals schaduw en/of wortelvorming etc. Bij ziekten dient met de aanplant te verwijderen en het planten van fruitbomen is het alleen mogelijk indien deze laagstam zijn.

9.           Na het afsterven van het gewas dienen bonenstaken zo snel als mogelijk te worden verwijderd.

10.         Het door de vereniging aangebrachte nummerbord mag nimmer blijvend van de tuin verwijderd worden.

11.         Afdekken van de gehuurde tuin is tijdelijk toegestaan. Langer dan 6 maanden, zonder opgave van redenen, betekent einde huurcontract.

12.         Wanneer er zonder opgave van redenen, langer dan 6 maanden niet getuinierd wordt, wordt het huurcontract beëindigd.

13.         Bij opzegging van de tuin, dient de tuin schoon opgeleverd te worden.

14.         Het is niet toegestaan, de tuin over te doen aan een andere tuinder, zonder deze eerst schoon op te leveren.

Ten aanzien van opstallen, bouwsels e.d.:

15.         Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen, bouwsels en broeikasten is de goedkeuring van het bestuur vereist.

16.         De goedkeuring dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur, met tekening. Er zal dan ook schriftelijk door het bestuur een antwoord worden gegeven. Aanvraag formulieren zijn aan te vragen in het clubhuis of per e-mail.

17.         De goedkeuring kan worden geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen of aan de bepalingen welke van overheidswege (gemeente) zijn gesteld.

18.         Ten aanzien van opstallen, bouwsels e.d. waartoe volgens artikel 10 van dit reglement geen toestemming is verleend, is het bestuur,  na overleg met het lid, gerechtigd deze op kosten van het betrokken lid te laten verwijderen cq. in de oorspronkelijke staat te laten terug brengen. 

Algemeen:

19.         Alle kosten ten aanzien van het waterverbruik worden hoofdelijk omgeslagen en zijn in de  huurprijs inbegrepen. Het besproeien van de tuin is om die reden ook niet toegestaan.

20.         De leden zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezinsleden, familieleden of gasten in strijd met de  reglementen of bepalingen wordt verricht.

21.         Naast hetgeen in de andere artikelen wordt genoemd is het de leden op het complex niet toegestaan:

              a.           onbevoegd de tuin van een ander te betreden, tenzij met toestemming;

              b.           ontsierende composthopen, bakken of silo’s te hebben op opvallende plaatsen die niet aan het oog zijn onttrokken en hoger zijn dan 1 meter;

              c.           afvalverbranding is niet toegestaan;

              d.           vuil of tuinafval tussen de beplantingen, het openbaar groen, en op de omliggende gronden te deponeren;

              e.           kliko’s te plaatsen voor opvang van water e.d.;

              f.            beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken;

              g.           pluimvee, konijnen, geiten of ander kleinvee op de tuin te houden;

              h.           vogelvangst te doen of te laten doen cg. te dulden;      

              i.            zodanige handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van  de anderen beperken dan wel ontnemen;

              j.            anderen, uitgezonderd familieleden en vrienden tijdens vakantie of ziekte, te laten werken zonder dat hiertoe vooraf schriftelijk toestemming van het bestuur is verkregen, zie ook artikel 3;

              k.           bijen te houden;

              l.            propaganda te maken voor politieke of kerkelijke instellingen of andere dan een eventuele eigen verenigingsvlag te hijsen;

              m.         gereedschappen van de vereniging in bruikleen ontvangen, anders dan op de tuin te gebruiken, daarmee het complex te verlaten, of langdurig onder berusting te laten houden zonder voorafgaande toestemming van degene die deze gereedschappen heeft uitgegeven;

              n.           zand, grind, puin etc. te deponeren op de gemeenschappelijke paden, zonder toestemming van het bestuur;

              o.           greppels langs het hoofd of zijpad(en) te graven of andere waterkeringen te maken;

              p.           de gehuurde tuin als opslagplaats te gebruiken van bouwmaterialen, openhaardhout of anderszins;

              q.           bestuursleden of daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op de naleving der reglementaire bepalingen.

               r.           het is niet toegestaan tegels te gebruiken groter dan stoeptegels 30x30 cm. Grotere tegels welke al op de tuin liggen, mogen blijven liggen. Verplaatsen van grotere tegels betekent afvoeren door De tuinhuurder.

 

22.         Het is een ieder die zich op het complex bevindt niet toegestaan:

              a.           al hetgeen dat binnen of rondom het complex aan de zorg en/of het toezicht van het bestuur is  toevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen of te vernielen;

              b.           enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van het bestuur  is verkregen;

              c.           geschriften en drukwerken zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of aan te plakken;

              d.           zonder toestemming van het bestuur materialen, afval e.d. min of meer permanent te (doen) plaatsen op gemeenschappelijke paden of ander plaatsen dan welke hiervoor uitdrukkelijk is aangegeven;

              e.           zonder toestemming van het bestuur met tractoren de paden te berijden. Het berijden met auto e.d. dient zoveel als mogelijk  vermeden te worden;

              f.            de paden te berijden door gemotoriseerd verkeer tijdens opdooi en/of wateroverlast;

              g.           honden aangelijnd of los te laten lopen op het complex;

              h.           (bal)spelen te beoefenen waardoor overlast aan derden kan worden veroorzaakt;

              i.            geluiden of muziek ten gehore te brengen, die de rust op het complex verstoren.

23.         Het bestuur is bevoegd indien de goede orde of redelijkheid dit eist of  wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het  reglement, betrokken(en) te (doen) verwijderen van het complex en de eventuele aangerichte schade op het verantwoordelijke lid  dan wel op de schuldige(n) te verhalen. Dit alles nadat het betrokken lid schriftelijk op de hoogte is gebracht.

24.         Bij overtreding van enige verbodsbepaling en/of niet nakomen van enige verplichting aan de leden opgelegd als bedoeld in de  statuten en het huishoudelijk reglement, kan het bepaalde in de statuten art. 8 lid 6 op het betrokken lid worden toegepast  onverminderd de maatregelen die het bestuur ingevolge het bepaalde in enig artikel van dit reglement neemt.

25.          De Dierense Tuindersvereniging is niet aansprakelijk voor schade door ongeval,  diefstal of enige andere oorzaak, tijdens het verblijf  op het complex of bij het betreden of verlaten hiervan.

26.         Voor zover hierin niet in dit reglement is voorzien en zaken die niet zijn genoemd, is in voorkomende gevallen de toestemming  cq. uitspraak van het bestuur te allen tijde bindend.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

versie: 03-2018